Maison

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A honlapon található információk semmilyen formában nem tekinthetőek hivatalos ajánlattételnek.

A feltüntetett információk kifejezetten tájékoztató jellegűek. Az itt szereplő adatokért, azok pontosságáért, esetleges elírásból származó hibákért  a Mordel és Társai Bt. nem vállal felelősséget!

A portálunkon feltüntetett képek illusztrációként szolgálnak, ebből adódó hibákért a Mordel és Társai Bt. nem vállal felelősséget!

Nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, – vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából – keletkeznek.

Nem vállal felelősséget azokért a károkért sem, amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy, egyéb hasonló okból kifolyólag származnak.

A weboldalon adatváltoztatás, információ változtatás, visszavonás, aktualizálás előzetes értesítés nélkül is bármikor lehetséges.

A weboldalon közzétett információkat, írásokat a Mordel és Társai Bt. írásos beleegyezése nélkül felhasználni semmilyen formában nem lehet.

Az oldalunkon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása csak a Mordel és Társai Bt. írásos beleegyezésével lehetséges.

Amennyiben Ön megnyitja portálunkat, azzal elfogadja a felsorolt feltételeinket. Amennyiben nem ért egyet az olvasottakkal, abban az esetben ne nyissa meg, vagy hagyja el weboldalunkat!

Köszönjük!

Adatkezelési nyilatkozat!

Ön a https://laurafurdoszoba.hu internetes oldalon történő árajánlatkéréssel elfogadja az alábbi feltételeket:

A https://laurafurdoszoba.hu üzemeltetője (továbbiakban: laurafurdoszoba.hu üzemetetője) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját.
Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény), valamint a
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a két jogszabály együtt a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).

Definíciók:
A jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt, a vonatkozó jogszabályok meghatározásai szerinti fogalmakat kell érteni.
Az adatkezelés jogalapja:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat  védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelés célja, köre:
Ön a honlapon történő ajánlatkéréssel hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
• az Önnel való kapcsolattartás
• online sajtótájékoztatók szervezése
• közvetlen üzletszerzés
• piackutatás

Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok):
A naplófájlok:

A laurafurdoszoba.hu üzemetetője által működtetett szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak alábbi adatait:
• a böngésző típusa
• az oldal látogatási ideje
• a látogató IP-címe
• látogató mely országból nézi portálunkat

A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.
A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek a laurafurdoszoba.hu üzemeltetője szerverén.

Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)  a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A laurafurdoszoba.hu üzemetetője, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.